Onderwijs over 10 jaar: vakgroepen Daltonschool In Balans

Onderwijs over 10 jaar…..

vanuit de verschillende vakgroepen van Daltonschool In Balans

zorg-> SEO.

• Ieder kind maakt gebruik van al zijn/haar zintuigen om te komen tot een presentatie/resultaat van de opdracht.
• Ieder kind kan vorm geven aan opdracht vanuit zijn/haar kwaliteiten.
• Er is meer aandacht voor verschillende vormen van intelligentie. ( bv: Kind is heel sterk gericht op taal, kind is beelddenker, kind kan zich optimaal ontwikkelen als het structuren krijgt aangeboden………) Begeleider heeft weet hoe een kind tot goede resultaten kan komen. (open-gesloten opdrachten, grote-kleine stappen, vooraf veel-weinig structuur gegeven)
• Ieder kind voelt zich veilig op school. Kinderen ervaren dat ze (met hun probleem) serieus worden genomen. Kinderen ervaren dat alle begeleiders in de school werken aan optimale veiligheid in de school.
• Kind voelt zich onderdeel van gemeenschap, voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken op zijn/haar school. En kan hierop reflecteren.
• Begeleiders (leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen) kunnen een coaching gesprek met kind aangaan. Waarnemen, begrijpen en handelen zijn continu de speerpunten. We praten steeds meer met het kind en niet over het kind. Kind voelt zich gehoord en gezien.
• Ieder kind leert dat samenwerken een vorm kan zijn waarin doelen van het kind zelf, (sneller) behaald kunnen worden.
• Creatief denken wordt continu benadrukt. Kind mag zijn/haar plan uitzetten. Leerkracht is procesmatige begeleider. Kind voelt zich competent, kind heeft zelfvertrouwen.
• Kind kan zich uiten.
• School-ouder-kind blijft de driehoek, waarin afstemmen met de thuissituatie en school van groot belang is en blijft.
OJW

• Kwaliteiten, interesses en sterke leereigenschappen bevorderen
• Leervragen vanuit kinderen laten komen, hierin uitdagen d.m.v. onderzoeksvragen waarbij iedere leerling de beschikking heeft over eigen digitale middelen wanneer nodig. Denk aan computer, laptop, app, tablet e.d.
• Er komt meer zeggenschap vanuit de kinderen evt. in overleg met ouders.
• Meer presentaties aan elkaar en reflecteren op zichzelf zodat inzicht komt in wie ze zijn en waar ze naar toe willen.
• Maar ook kennis over basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak van en door kinderen die nodig zijn om actief burgerschap van alle dag te ontwikkelen. Waarbij identiteit van jezelf en de ander bespreekbaar wordt/blijft.

-kanttekening: Kennis van leerkrachten zal hoger/breder moeten zijn

Spaans
• Alle leerkrachten zijn opgeleid en hebben het beginnersniveau A1/A2 gehaald.
• 2x in de week het vak Spaans (v.a. de kleuters)
1 les grammatica
1 les communiceren
lessen ondersteund door methode, filmpjes, cultuur, muziek, dans
• Vakdocent voor in groep 1 t/m 6 en een native speaker in groep 7 en 8.
• Veel samenwerken –> groep doorbrekend of in samenwerking met
hogere/lagere groepen.

ICT

• Mediawijs zijn
• Leerlinggestuurd de wereld in de klas halen
• ICT verrijkt de werkelijkheid
• Geen schriften meer, alles digitaal
• Bewerkingen met computers kunnen uitvoeren
• Leren programmeren
• Verschillende devices inzetten
• Techniek van de pc in de groep

Rekenen

• Werken vanuit rekendoelen en niet vanuit methode.
• Leerkrachten die de leerlijnen kennen en op een juiste manier kunnen inspelen op behoeftes/niveau van groep en leerling. Uitdagen en prikkelen waar nodig maar ook keuzes durven maken in aanbod bij leerlingen die rekenen lastig vinden.
• Gebruik maken van materialen en verschillende werkvormen, onderzoekend leren
• Basisvaardigheden blijven aanbieden. Niet alleen gebruik van rekenmachine. Algemene kennis mag niet verloren gaan door gebruik digitale middelen. Kinderen moeten zich tot op zekere hoogte ook leren redden in de maatschappij zonder rekenmachine/computer.
• Leren hoe je een rekenprobleem aanpakt.

Taal
• Jose Schraven compleet ingevoerd in groep 3 tot en met 8.
• In de klas is meer differentiatie, meer zicht op wat de kinderen wel en niet beheersen.
• Voor spelling de methode loslaten en werken vanuit doelen.

Ib
• Samen kijken met leerkracht, ouders en kind wat de beste ondersteuning zou kunnen zijn.
• Wat heeft de leerkracht nodig om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Afspraken maken omtrent evalueren en bijstellen.
• Veel klassenbezoeken. De praktijk in. Kijken naar de leerlingen met ondersteuningsbehoeften.
• Overleg met externen om passend onderwijs te realiseren.
• Meer uitgaan van kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen.